برای تو می‌نویسم

برای تو که تنها دختری از دختران هوایی که از زبان مغرورم کلام دوستت دارم را شنیده ای, نمیدانم آیا میدانی این کلام را سالهاست در قفس اندیشه و قلب و زبانم محبوس کرده بودم؟ اما جاذبه عشقت چنان قوی بود که او قفس اندیشه ام را, زبانم و قلبم را شکست و در برابرت زانو زد. اما دیگر نمیتواند! غیر از تو دیگر نمیتواند که در برابر دیگری اظهار شود ! که من از آن مغرورترم که دلم را به دو کس بسپارم و عشقم از آن پاکتر است که در برابر دو نفر ظاهر شود, اگر تو نمی آمدی نمیدانم تکلیف قلبم چه میشد ...

برای تو مینویسم , برای تو که نگاهت حسی تا عمق وجودم دارد, برای تو که دستانت را منتظرم, برای تو که میدانم که هستی و میدانی کیم, برای تو که چشمانم تشنه دیدن توست, بیشرمی نگاهم را ببخش, کودکیست که تا کنون از نهانخانه خویش به چریدن در مرداب متعفن شهوت دنیا ییرون نیامده بود و تنها تقدس نگاه عاشقانه اش به تو اورا راهی دیدار کرده است, از این رو تشنه دیدن توست و غیر از تو را نمیجوید, زبانم را ببخش اگر بیشرمانه عشقت را فریاد میزند, چون تا کنون همکلام زبانی برای عاشقی نشده بود و حالا از شوق تو  به سخن آمده است و میخواهد عقده اش را بگشاید, گامهایم را ببخش, از بس که از آرزوی رسیدن به تو توان میگیرد خستگی را نمیفهمد,همواره به سوی تو و به کوی تو رهسپار است ...

برای تو مینویسم, تو که تنها کسی هستی که آرزوی آرمیدن در کنار آرامشش را دارم, تو که رویای من هستی! تو که کلبه ای از برگ های یاس سپید پاک برایت در سرزمین بهاری قلبم ساخته ام, همان قلبی که به حرمت قدوم اهوراییت بتهایش را شکسته ام, سالهاست که معبد سینه ام از بتها و اصنام و دلبران خالیست, در او فقط جای یکیست و آن هم جای تو, تو که یکتای قلب منی و تنها خدا شریک توست اما تو شریک خدا نیستی, خدایی که گوشتم, پوستم, استخوانم و خونم, صفا و عفت و پاکی قلبم و عشق تو همه از اوست واگر او نباشد دیگر کلبه ای هم برای تو و تپشی هم برای من نخواهد بود و  بدون  او من نخواهم بود ...

برای تو مینویسم, برای تو که میدانم دوستم داری, میدانم در قلب پاکت جایی دارم اما نمیدانم کجای آن,آیا در آن سرزمین پاک ریشه دوانده ام, آیا توانسته ام چون تو ریشه شوم, پایه شوم, بستر و اصل شوم, چه تو تا کنون مرا از آن خبر نداده ای. میدانم مرا میستایی, اما  نیز میدانم سالهاست که از فکر کردن به آن می ترسیدی!

اما نازنینم هردم که تو را میدیدم و میبینم که مردد در بین ترس و عشق و غرور در حرکتی, خود را تنهاتر از قبل می یافتم, حس آنکه مرا  باور نمیکنی مرا می آزرد, که عشق آن است که ترست را به شجاعت, تردیدت را به اطمینان, آرزو هایت را سبک و گامهای لرزانت را استوار میکند. عشق آن است که غرورت را برایش میشکنی, آرزوهایت در برابرش زانو میزنند, چشمهایت اشک را آرزو میکنند, شانه هایت بارش را طلب میکنند, دستهایت نوازشش را میخواهند, چشمانت نگاهش را میجویند و خدا, خدا, خدا ... در پشت تمامی این قصه لطیف و نرم خداست, وقتی غرورت را میشکنی قلب تو را فتح میکند, وقتی آرزوهایت را قربانی میکنی, آرزویی زیباتر به تو میدهد برای همه عمر که رنگ نا امیدی و یأس نمیگیرد, وقتی در چشمانت اشک عشق می نشیند چشمانت را میشوید تا هیچ چیز جز او را نبینی, وقتی شانه هایت را زیر بار عشق مینهی, تمامی بارهای سنگین را از شانه ات میریزد, تنها عشق بر دوش تو مینشیند که دو بال دارد به وسعت تمنای تو و معشوقت و تو را پرواز میدهد, و وقتی نوازشت میکند دیگر خستگی از تو میگریزد, دستانت را چون گدایان متمنای آرزو های پست نمیکند و وقتی چشمانت نگاهش را میجوید, می یابد, و وقتی در نگاه او غرق میشوی به خلسه ای عارفانه میروی و پاک, چشم چرانی و گدایی نگاه را میزداید و تو چون کودکی شاد در چمنزار آفرینش خدا به جست و خیز میپردازی و گلهای عشق و بوسه های مهر میچینی و ترنم نفسهای خدا را در هوای آزادگی استنشاق میکنی, حال ای نازنینم بگو آیا تو هم اسیر عشق شده ای؟

به تو حق میدهم اگر عشق را سخت باور کنی چون در این روزگار رنگ و ریا چنان پراکنده و گناه چنان موجه و موقر است که شیطان را هم  بدون آنکه خودش راضی باشد خدا می خوانند و این است که انسانها از حیوان هم پستتر میشوند. اما من تمامی صداقتم را برای تو خرج کرده ام و به تو این حق را نمیدهم که صداقت و حقیقت عشق مرا  باور نکنی.به یاد داری آیا آن روزی را که نگاهت  به من عاشقی می آموخت؟

در عاشقی چون دلدادگی پیش آمد باید دلمشغولی ها رها کرد, جای تمام دلمشغولی ها را به آن دلسپردگی و دلبستگی مقدس داد. در عاشقی صداقت درس اول است,درس دوم نجابت است, درس سوم گذشت است, درس چهارم بیتابی است, درس پنجم حرکت و شتاب است, درس ششم رضایت است و درس هفتم سرسپردگیست, خوب دانش‌آموزی بوده ام, نه؟ این هم آن درسی که سالها پیش به قلبم دادی, حال در محضر مبارک و مقدست آن را واگویه میکنم تا بدانی هنوز از پس سالها درسی را که چشمان معصومت به من داده بود فراموش نکرده ام و بدان عمل کردم ...

ای نازنینم! در محضر حضرت عشق نلرز! وقتی گامهایت را مردد و لرزان میبینم, ترس مرا فرا میگیرد, وجودم را حسی همه پوچ به سخره میگیرد, شیطان قهقهه زنان مرا هبوط کرده ای تنها میخواند و تو را همسر و همراه خویش می نامد و من میترسم... من از مرگ, از سوختن, از باختن, ویرانی, گم شدن و هیچ بلایی به اندازه تردید تو نمیترسم, وقتی میبینم شیطان به تو اشاره می کند با همه آنکه به تو بیش از خودم اعتقاد دارم ولی ترسی و سرمایی وجودم را منجمد میکند, میگریم و شیطان به من میخندد, شاید اینهمه از دوری توست !

من موجی سرکشم, زورقی طوفان زده ام, غریقی در گرداب فریادهای زمانم, تو را بخدا ساحل باش!!! اگر تو هم طوفانزده باشی آرامش برایم رویایی دست نایافتنی خواهد بود, دامنت را از طوفانها دورتر بکش! همانگونه که خدا تورا ساحل آرامش آفریده است, بگذار امواج مرا در هم بکوبند بخدا چون صخره ای, چون زورقی مغرور در برابر سرکشی هایش سرکشی خواهم نمود, از درون طوفانهایش برایت مرواریدهای خلقت خواهم صید کرد, اما اگر تو هم بازیچه طوفانها شوی من دیگر جایی برای سکون نخواهم داشت, خسته تسلیم غرق خواهم شد و تو فقط با حسرت فرو رفتن مرا نظاره گر خواهی بود که تمامی انگیزه زورق ساحل است!

سالهاست چون زورقی مغرور در برابر امواج سهمگین دریای دنیا ایستاده ام, طوفانها را به امید رسیدن به تو پشت سر نهاده ام, وای بر من اگر تو هم طوفانی باشی, اگر تو هم ویران باشی, اگر تو هم چون, چون امواج غرقم بخواهی, ای نازنینم! سینه آرامشت را به جای سپردن به ضربه های امواج, برای در آغوش گرفتن من آماده کن! من که میدانم ارزش تو تا چه حد است , من که هدفم تویی , من که آرامشم در توست و شادی و نشاط تو در من , خسته ام! مرا دریاب تا در آرامشت به تو شادی جاودانه را هدیه کنم...

من چون صخره ای سینه در برابر امواج سپر کرده ام! ساحلم باش تا ضربات امواج دریای کف آلود دنیا را به پشتوانه تو در هم بکوبم, ساحلی که صخره ندارد امواج  به سادگی شنهایش را به بستر دریا خواهند برد و او را اندک اندک غرق خواهند کرد, بگذار من صخره ات باشم, سینه من ستبر است, شانه هایم سخت است, اگر تو پشتم باشی, اگر تو ساحلم باشی, اگر تو آن چیزی باشی که برایش در برابر دنیا بایستم, خواهم ایستاد !

نمیدانی چه تلخ است حال زورقی که ساحل آرامشش را از ضربه های امواج ویران ببیند, پس نپسند که ویرانیت را ببینم!

امواج را رسم است که به ساحل بتازند و از او پاکی اش, شنهای نرم و لطیفش را برای خود بدزدند و به بستر دریا ببرند, اما آن ساحل که صخره دارد هیچ گاه شنهایش را به امواج نمی سپارد! بگذار صخره ات باشم ای ساحل آرامشم !

آه نمیدانی چه زیباست نگاهت وقتی چون آهویی معصوم در دشت دیدگانم میدود, و چشم من چون صیادی در پی تو میدود  و آنگاه که به تو میرسم از شدت حرمت و پاکی نگاهت صید تو میشوم, و تازه میفهمم که سالهاست صیدت و در پی دامت بوده ام نه صیاد تو !

نمیدانی چه یکتا و زیبایی! چه حسادت آوری! چه شوری هستی, چه بزرگی, چه خوبی, خوبی, خوب!

 

گرچه سینه کاغذ را مجال جولان عشق نبود, اما قطره ای از اشک عشقت را بر پهنای سپیدش چکاندم و این واگویه های عاشقانه از آن حاصل شد, تنها جایی که حکایت عشق من در آن جای میگیرد چشمان زیبای توست و به زبان نگاهم  که راه به قلب پاکت دارد, چه گفتار من در گوش کاغذِ نامحرم، سنگین است,  و تنها محرم عشق من سینه توست!    

 

                                                                                                                        همیشه شادان باش تا من هم از شادی تو شاد باشم!

/ 1 نظر / 3 بازدید
صادق

براي هم نوشتن بس است ، كمي با هم باشيم....